Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych

Zmiana danych w rejestrze

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

-Dysponenci pojazdów kolejowych, - Właściciele pojazdów kolejowych, - Producenci pojazdów kolejowych, - podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 306)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1063)
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na wpisanie nowego ECM  Pobierz
 • Oświadczenie stwierdzające, że celem zbycia pojazdu (pojazdów) nie jest wykonanie fizycznej likwidacji Pobierz
 • Oświadczenie o byciu właścicielem i dysponentem pojazdu Pobierz
 • Oświadczenie stwierdzające, że celem zbycia pojazdu (pojazdów) jest wykonanie fizycznej likwidacji Pobierz
 • Oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na zarejestrowanie pojazdów  Pobierz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie  Pobierz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o zaprzestaniu pełnienia roli dysponenta Pobierz
Czas realizacji  

-30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

Zgodnie z pkt IX.1 tabeli stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia za zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz dokonywanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, z wyjątkiem zmiany kodu interoperacyjności opłata wynosi 200 zł za pojazd. Zgodnie z pkt IX.2 tabeli stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia zmiany związane ze zmianą kodu interoperacyjności pojazdu są obciążone opłatą w wysokości 20 zł za pojazd. Opłat nie należy wnosić przy składaniu wniosku, lecz dopiero po podpisaniu raportu przez Prezesa UTK dotyczącego nadania numeru EVN, po otrzymaniu odrębnego pisma, wzywającego do uiszczenia opłaty.

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana danych w rejestrze

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja 3. Zmiana danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych /Odmowa zmiany danych w rejestrze 4. Pismo o wymaganej/ nie wymaganej opłacie

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Zmiana danych w rejestrze
 • rejestracja pojazdów
 • Zmiana danych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych

  Zmiana danych w rejestrze