Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI

Uzyskanie zezwolenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

Zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent, wykonawca modernizacji, importer

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358)
Wymagane dokumenty  
 • Deklaracja weryfikacji pojazdu niezgodnego z TSI Pobierz
 • Dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami (dla podsystemów niezgodnych z TSI)
 • Wniosek o zezwolenie Pobierz
 • Dokumenty potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową (dla podsystemów niezgodnych z TSI)
 • Certyfikat weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI
 • Dokumenty potwierdzające zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. - Dz. U. z 2013 r., poz. 43 (dla podsystemów niezgodnych z TSI)
 • Dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami (dla podsystemów zgodnych z TSI)
 • Wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z właściwymi rozporządzeniami ministra właściwego ds. transportu (dla podsystemów zgodnych z TSI)
 • Wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, potwierdzające zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z TSI oraz ich bezpieczne zainstalowanie (dla podsystemów zgodnych z TSI)
 • Deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI
 • Wszystkie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, potwierdzające zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową (dla podsystemów zgodnych z TSI)
 • Dokumenty potwierdzające pozytywne wyniki kontroli parametrów pojazdu kolejowego - Dz. U. z 2013 r., poz. 1297 (dla podsystemów niezgodnych z TSI)
Czas realizacji  

- 2 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji

Opłaty  

Opłata wstępna - 4 000 zł Końcowa opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu niezgodnego z TSI jest zależna od pracochłonności. W zależności bowiem od czasu, jaki został przeznaczony na analizę dokumentacji oraz wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji opłata może wynosić od 4 000 zł do równowartości w złotych 3 000 euro. Kwota w euro ustalona jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI. do 10 godzin - 4 000 zł 10 - 30 godzin - 6 000 zł 30 - 40 godzin - 7 000 zł 40 - 50 godzin - 10 000 zł powyżej 50 godzin - 3 000 euro w złotówkach

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie pierwszego zezwolenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku i innych wymaganych dokumentów 2. Weryfikacja 3. Uzyskanie/Odmowa uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu 4. Pismo o wymaganej/nie wymaganej opłacie

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego
 • pojazdy niezgodne z TSI
 • Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów niezgodnych z TSI

  Uzyskanie zezwolenia