Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza

Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

Producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcę, użytkownika bocznicy, przewoźnika kolejowego

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 306)
  • Rozporządzenie ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 720)
Wymagane dokumenty  
  • Wzór zawiadomienia o zamiarze wprowadzenia do eksploatacji/obrotu Pobierz
  • Formularz potwierdzenia zgodności z typem Pobierz
  • Certyfikat zgodności z typem Pobierz
  • Deklaracja zgodności z typem Pobierz
  • Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu Pobierz
Czas realizacji  

2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku wraz z dokumentami

Opłaty  

- Opłata wstępna zgodna z tabelą w rozporządzeniu od 800 zł do 2000 zł - Opłata końcowa zależna od pracochłonności do 30 000 euro

Tryb odwoławczy  

- Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy kierowany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

Etapy realizacji usługi  

- Złożenie wniosku i innych wymaganych dokumentów - Weryfikacja - Uzyskanie/Odmowa uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu - Pismo o wymaganej/nie wymaganej opłacie

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza

Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu