Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie zmiany w wykazie pojazdów do zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego transportu na potrzeby własne

Zmiana w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego transportu na potrzeby własne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, który wykonuje krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób/rzeczy jako działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub o DMC przekraczającej 3,5t.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)
Wymagane dokumenty  
 • kopie dowodów rejestracyjnych
 • Wykaz pojazdów
Czas realizacji  

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie zmiany w wykazie pojazdów do zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego transportu na potrzeby własne.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie zgłoszenia 2. Weryfikacja zgłoszenia 3. Przyjęcie zgłoszenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie zmiany w wykazie pojazdów do zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego transportu na potrzeby własne.

  Zgłoszenie zmiany w wykazie pojazdów do zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego transportu na potrzeby własne

  Zmiana w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego transportu na potrzeby własne.