Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Umieszczenie w domu pomocy społecznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy,

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Decyzja o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej (DPS)
 • Pełny wywiad środowiskowy
 • Zgoda osoby zainteresowanej na umieszczenie w DPS
 • Zgoda na odpłatność za DPS
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez jednostki pomocy społecznej
 • Zaświadczenie lekarskie, że wymaga całodobowej opieki
 • Orzeczenie ZUS, KRUS, Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Decyzja o pobieraniu świadczenia rentowego, emerytalnego, zasiłku z opieki społecznej
 • Karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie z opisem jednostki chorobowej
 • Inne dokumenty np.: - Postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu - Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego - Zaświadczenie kto jest opiekunem prawnym - Postanowienie Sądu o wyrażeniu zgody na umieszczenie przez opiekuna prawnego jego podopiecznego w DPS - Postanowienie Sądu o umieszczeniu w DPS bez zgody osoby.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Umieszczenie w ośrodku pomocy społecznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Umieszczenie w domu pomocy społecznej
  Podobne usługi  

  Umieszczenie w domu pomocy społecznej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej.