Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania .

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • W przypadku gdy osoba pobiera w tutejszym ośrodku zasiłek rodzinny na dziecko należy dodatkowo przedłożyć: • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego • zaświadczenie szkoły wydane w obowiązującym roku szkolnym w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej (po ukończeniu 16 roku życia) • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie wydany przez urząd miasta/gminy właściwy ze względu na siedzibę szkoły • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie wydany przez urząd miasta/gminy właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
  • W przypadku gdy osoba nie pobiera w tutejszym ośrodku zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć: • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego • oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy • akt urodzenia dziecka (nie jest istotna data wystawienia dokumentu) • dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika). • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy • numer konta bankowego • zaświadczenie szkoły wydane w obowiązującym roku szkolnym w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej (po ukończeniu 16 roku życia) • zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie wydany przez urząd miasta/gminy właściwy ze względu na siedzibę szkoły • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie wydany przez urząd miasta/gminy właściwy ze względu na siedzibę szkoły
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem (tel. 47-22-041)

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Podobne usługi  

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania .