Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania ZER-POD

Emeryt lub rencista policyjny lub osoba uprawniona do policyjnej renty rodzinnej, która zamierza w danym roku opodatkować się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci) może złożyć płatnikowi podatku dochodowego stosowne oświadczenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Emeryt lub rencista policyjny, osoba uprawniona do renty rodzinnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów
Czas realizacji  

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (ZER MSW) jest obowiązany z wypłacanych emerytur i rent pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku złożenia oświadczenia organ emerytalny oblicza zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z 32 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od najbliższego możliwego do realizacji terminu płatności. Świadczeniobiorcy, którzy złożyli ww. oświadczenie otrzymają od organu emerytalnego, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym Informację o dochodach uzyskanych w minionym roku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji organu emerytalnego w sprawie ustalonej i pobranej zaliczki na podatek dochodowy przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (tj. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń Społecznych, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. Odwołanie można sporządzić na piśmie lub ustnie do protokołu w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.W sprawie ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy świadczeniobiorca może wystąpić bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego z żądaniem sprostowania

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania ZER-POD

Oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania ZER-POD

Emeryt lub rencista policyjny lub osoba uprawniona do policyjnej renty rodzinnej, która zamierza w danym roku opodatkować się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci) może złożyć płatnikowi podatku dochodowego stosowne oświadczenie.