Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Wnioskodawca

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
  • dwie kopie mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
  • Istnieje możliwość potrzeby złożenia dodatkowych dokumentów w zależności od ustaleń wewnętrznych Urzędu
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych): 107 zł.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania.

Rezultat realizacji usługi  

1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/dokumentu.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
Podobne usługi  

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.