Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opinia Zarządu Województwa Lubelskiego do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Wydanie opinii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego, inwestor

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wystąpienie.
 • 2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 3. Projekt wniosku zarządcy drogi (do wojewody w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo do starosty w odniesieni do dróg powiatowych i gminnych) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (bez załączników o których mowa w art. 11d ustawy).
 • 4. Załącznik graficzny w skali co najmniej 1:5000 zawierający określenie granic terenu objętego projektem wniosku.
 • 5. Analiza powiązań projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi z określeniem ich kategorii.
 • Uwaga: W przypadku włączenia projektowanej drogi (bądź przebudowy istniejącego włączenia) do drogi kategorii wojewódzkiej - wskazane jest uprzednie uzyskanie opinii bądź warunków włączenia wydanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie i zamieszenie treści tej opinii czy warunków włączenia w przesłanym projekcie wniosku.
Czas realizacji  

14 dni Zgodnie z art. 11b ust. 2 nie wydanie przedmiotowej opinii w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się właściwego zarządcy drogi o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku.

Opłaty  

Brak opłat. Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz jednostki budżetowe zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Analiza dokumentów. 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • inwestycja drogowa
 • ZRID
 • Opinia Zarządu Województwa Lubelskiego do wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

  Wydanie opinii