Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego

wydanie zaświadczenia o braku planu miejscowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o zaświadczenie o braku Planu Miejscowego.
 • 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za zaświadczenie oraz pełnomocnictwo jeśli jest ustanowione.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

Opłaty  

1. od wydania zaświadczenia - 17 zł 2. od ustanowionego pełnomocnictwa - 17 zł z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawach.

Tryb odwoławczy  

Na wydanie zaświadczenia nie przysługuje środek odwoławczy. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego albo postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku (formalna i merytoryczna), 3. wydanie zaświadczenia lub wezwanie do uzupełnienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zaświadczenie o braku planu
 • zaświadczenie plan
 • zaświadczenie o planie
 • plan miejscowy
 • plan
 • Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego

  wydanie zaświadczenia o braku planu miejscowego