Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Renta planistyczna przed zbyciem nieruchomości

Umożliwienie złożenia wniosku o ustalenie renty planistycznej przed zbyciem nieruchomości

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego, albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Zgodnie w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty  

Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł (od każdego ze współwłaścicieli bądź współużytkowników wieczystych) Opłacenie kosztów postępowania (sporządzenia operatu szacunkowego) w wysokości 440 zł W przypadku złożenia dokumentu potwierdza­jącego udzielenie pełnomocnictwa opłata skarbowa w wysokości 17

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Zawiadomienie o wszczęciu, postępowania administracyjnego, 3. Zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego - informacja o wysokości renty planistycznej. 5. Wydanie decyzji administracyjnej. W każ­dym studium postępowania strona ma prawo czynnego udziału, wypowiedzenia się, co do zebra­nych dowodów i materiałów, przeglądania akt sprawy oraz składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   renta planistyczna

  Renta planistyczna przed zbyciem nieruchomości

  Umożliwienie złożenia wniosku o ustalenie renty planistycznej przed zbyciem nieruchomości