Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalanie opłaty adiacenckiej

Usługa umożliwia uruchomienie procedury w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej (odpowiednio): 1) w wyniku jej podziału zatwierdzonego decyzją, 2) po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie z urzędu
Czas realizacji  

Ustalenie opłaty może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne lub do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
Decyzja o ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej

Opłaty  

Wolne od opłaty skarbowej Wysokość opłaty adiacenckiej jest ustalana na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego z zastosowaniem stawek procentowych ustalonych w wysokości wynoszącej (odpowiednio): - 20 % różnicy między wartością nieruchomości przed dokonaniem jej podziału, a wartością nieruchomości po podziale, - 10% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Weryfikacja dokumentacji i wydanie decyzji dotyczącej wysokości opłaty adiacenckiej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie dokumentów 2. Weryfikacja dokumentacji 3. Ustalenie wysokości opłaty.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ustalanie opłaty adiacenckiej

  Ustalanie opłaty adiacenckiej

  Usługa umożliwia uruchomienie procedury w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej (odpowiednio): 1) w wyniku jej podziału zatwierdzonego decyzją, 2) po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej.