Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostki organizacyjne podlegające właściwemu organowi administracji publicznej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości
 • Dokument potwierdzający trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości.
Czas realizacji  

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, 4. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   trwały zarząd

  Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości.