Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skierowanie na komisję lekarską

Usługa umożliwia złożenie wniosku o skierowanie na badanie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Emeryt i rencista

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r., poz. 1280 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2018 r., poz. 2445)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisja lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 310 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  BE-WN.KL/2024
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

1. W przypadku nienależytego załatwienia sprawy strona może wnieść skargę do Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej. 2. Sprzeciw można wnieść do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Rezultat realizacji usługi  

Skierowanie na badanie komisji lekarskiej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o skierowanie na badanie komisji lekarskiej 2. Weryfikacja wniosku 3. Skierowanie strony na badanie do komisji lekarskiej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Skierowanie na badanie lekarskie
  Podobne usługi  

  Skierowanie na komisję lekarską

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o skierowanie na badanie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych