Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu

Usługa umożliwia złożenie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu dochodów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Emeryt i rencista Służby Więziennej, osoba uprawniona do renty rodzinnej Służby Więziennej

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2018 r., poz. 2445)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 226 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307)
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r., poz. 1280 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  BE-POD.wsp/2024
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przypadku nienależytego załatwienia sprawy strona może wnieść skargę do Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

Rezultat realizacji usługi  

Wspólne opodatkowanie dochodów łącznie z małżonkiem lub dzieckiem

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia 2. Weryfikacja oświadczenia 3. Realizacja oświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wspólne opodatkowanie dochodów
  Podobne usługi  

  Złożenie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu

  Usługa umożliwia złożenie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu dochodów.