Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazywanie emerytury lub renty na konto

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przekazywanie emerytury lub renty na konto bankowe w Polsce

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Emeryt i rencista Służby Więziennej, osoba uprawniona do renty rodzinnej Służby Więziennej

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r., poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. z 2018 r., poz. 2445)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  BE-WN.BANK/2024
Czas realizacji  

Od najbliższego terminu płatności świadczenia

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W przypadku nienależytego załatwienia sprawy strona może wnieść skargę do Dyrektora Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

Rezultat realizacji usługi  

Przekazywanie świadczenia na rachunek bankowy.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Przekazywanie świadczenia na rachunek bankowy

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przekazywanie świadczenia na rachunek bankowy
  Podobne usługi  

  Przekazywanie emerytury lub renty na konto

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o przekazywanie emerytury lub renty na konto bankowe w Polsce