Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zastosowanie uznaniowej ulgi podatkowej (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)

Stosowanie uznaniowych ulg podatkowych, w tym stanowiących pomoc publiczną, w:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnym,
- podatku leśnym,
- podatkach pobieranych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłacie skarbowej,

w zakresie:
- odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
- odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę,
- umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku przedsiębiorców dodatkowo w przypadku wskazania przeznaczenia pomocy wymienionego w art. 67b § 1 pkt 2 lub pkt 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa informacje/zaświadczenia/oświadczenia/dokumenty, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
 • Podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wniosek o przyznanie ulgi zawierający co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego.
 • W przypadku przedsiębiorców dodatkowo wskazanie, o jaki rodzaj pomocy, określonej w art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, podatnik się ubiega.
 • Dokumenty potwierdzające występowanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, t.j. dokumenty obrazujące sytuację finansową i świadczące o niemożności zapłaty oraz potwierdzające podnoszone przez podatnika argumenty.
 • Informacja o przedmiocie działalności, stanie zatrudnienia.
 • W przypadku działania przez pełnomocnika szczególnego - pełnomocnictwo szczególne upoważniające do działania w sprawie.
Czas realizacji  

W terminie 1 miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Opłaty  

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji lub postanowienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji lub postanowienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uznaniowa ulga podatkowa
  Podobne usługi  

  Zastosowanie uznaniowej ulgi podatkowej (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej)

  Stosowanie uznaniowych ulg podatkowych, w tym stanowiących pomoc publiczną, w:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku rolnym,
  - podatku leśnym,
  - podatkach pobieranych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - opłacie skarbowej,

  w zakresie:
  - odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  - odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę,
  - umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.