Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Zainteresowany wydobyciem odpadów z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Ewentualne upoważnienie (opłacone skarbowo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
 • Ekspertyza dotycząca wydobywania odpadów
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 • Wniosek o wydanie zgody na wydobywanie odpadów
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Opłaty  

Za wyrażenie zgody na wydobycie odpadów: 500 zł. Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej): 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zgody.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie zgody.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgoda na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska

  Zgoda na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska

  Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska lub zwałowiska