Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców

Usługa umożliwia złożenie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do Rejestru przedsiębiorców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki Inspektor ochrony roślin i nasiennictwa

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zamierzające prowadzić: uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub zamierzające dokonywać wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców.
  • potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za decyzję
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10,00 zł. - opłata za wykonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy adresować do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców

Wpis do rejestru przedsiębiorców

Usługa umożliwia złożenie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do Rejestru przedsiębiorców.