Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

Lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów musi spełniać wymagania zapewniające bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska składowanie odpadów, w szczególności wymagania zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza.

Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie działania podejmowane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, w tym monitoring składowiska odpadów. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający składowiskiem odpadów.
Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.
Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać wyniki monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą.

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Marszałek Województwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych). Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, która powinna zawierać wymagania przewidziane w art. 53 ust. 1 ustawy o odpadach
  • Informację dotyczące spełnienia wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz zdrowia i życia ludzi
  • Decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę (jeżeli decyzje te wydaje organ, który nie jest właściwy do zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów)
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowe
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

505,00 zł. za wydanie decyzji
17,00 zł. – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministerstwa Środowiska za pośrednictwem organu właściwego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W przypadku decyzji wydanych przez marszałka województwa wydanych w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W przypadku wydania decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, odwołanie przysługuje do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów

Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

Lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów musi spełniać wymagania zapewniające bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska składowanie odpadów, w szczególności wymagania zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza.

Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie działania podejmowane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, w tym monitoring składowiska odpadów. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający składowiskiem odpadów.
Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.
Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać wyniki monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą.

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.