Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta takim obowiązkiem.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby prowadzące instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji instalacji, ścieków zawierające:

  1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

  2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

  3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

  4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

  5) wielkość i rodzaj emisji,

  6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

  7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,

  8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu,
 • W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
  w obrocie prawnym.
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
  w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Tryb odwoławczy  

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie eksploatacja instalacji

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie wniosku, 2. Weryfikacja zgłoszenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zgłoszenie eksploatacji instalacji
 • z której emisja nie wymaga pozwolenia
 • mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
 • Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta takim obowiązkiem.