Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

Lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów musi spełniać wymagania zapewniające bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska składowanie odpadów, w szczególności wymagania zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza.

Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie działania podejmowane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, w tym monitoring składowiska odpadów. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający składowiskiem odpadów.
Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.
Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać wyniki monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą.

Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Marszałek Województwa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych). Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów powinien zawierać: 1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów, 2) informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów, 3) informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 125.
 • Do wniosku dołącza się: 1) instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, 2) dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną 3) kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów, 4) zaświadczenie o niekaralności zarządzającego składowiskiem: a) a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, także jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa przeciwko środowisku, b) będącego osobą fizyczną, a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, 5) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalacje nie jest osoba fizyczna), wraz z numerem REGON i NIP, np.: wypis KRS. 6) Fakultatywnie: ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy. 7) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

505,00 zł. za wydanie decyzji
17,00 zł. – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministerstwa Środowiska za pośrednictwem organu , który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W przypadku decyzji wydanych przez marszałka województwa wydanych w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W przypadku wydania decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, odwołanie przysługuje do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów

  Zatwierdzenie instrukcji składowiska odpadów

  Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną.

  Lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów musi spełniać wymagania zapewniające bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska składowanie odpadów, w szczególności wymagania zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza.

  Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie działania podejmowane w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, w tym monitoring składowiska odpadów. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający składowiskiem odpadów.
  Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.
  Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać wyniki monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą.

  Obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dotyczy zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, składowiskiem odpadów obojętnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.