Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego m.in. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami gruntów,
2) posiadaczami samoistnymi gruntów,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o udzielenie zwolnienia, a po upływie zwolnienia ulgi,
  • akt notarialny,
  • oświadczenie o braku pokrewieństwa w linii prostej.
  • oświadczenie o źródle pochodzenia środków pieniężnych na inwestycje - własne czy z dopłatą do odsetek z linii kredytowej ANR.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za pośrednictwem organu, który wydał decyzje/postanowienie w terminach:

a) 14 dni od dnia otrzymania decyzji

b) 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego do 100ha.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego m.in. grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie