Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Obywatel,
Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności oraz umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu niepodatkowych należności budżetowych
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie składa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotową decyzję się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych

Udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych.