Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ podatkowy

Kogo dotyczy  

Obywatel,
Przedsiębiorca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z zaznaczeniem:
  danych identyfikujących wnioskodawcę:
  • imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
  • adresu zamieszkania / adresu siedziby ( kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  • numeru ewidencyjnego PESEL;
  • numeru statystycznego (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;
  • klasy rodzaju podstawowej działalności gospodarczej
  wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)/ dot. przedsiębiorcy;
  a także:
  • tytułu zaległości podatkowej;
  • okresu powstania zaległości podatkowej;
  • kwotę zaległości podatkowej;
  • sygn. akt oraz datę decyzji określającej / ustalającej wysokość podatku za dany rok;
  • uzasadnienia, w którym należy przedstawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną oraz powód, dlaczego zaległość podatkowa nie została uregulowana;
 • Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia
  wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka)
 • Zaświadczenie o dochodach osób wspólnie zamieszkałych;
 • Rachunki ponoszonych kosztów wraz z dowodami uzasadniającymi ich
  treść (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.);
 • Wypełniony o protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się
  o udzielenie ulgi w podatku
 • Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu:
  - formularz informacji przedstawianych
  przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
  - sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
  sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  - informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie
  trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie
  pomocy publicznej / jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww.
  okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
  publicznej;
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej
 • opłaty prolongacyjnej
 • odsetek za zwłokę
 • Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.