Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych

Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej pisemnego wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie:
• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
• odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
• umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne płacące podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości lub podatek od środków transportowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  oświadczenie o stanie majątkowym
Czas realizacji  

do 60 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na położenie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie zgodnie z art.222 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i cel żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające odwołanie.

Rezultat realizacji usługi  

Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umorzenie, odroczenie , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Umorzenia
 • rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny
 • odroczenia
 • od środków transportowych
 • od nieruchomości
 • leśny
 • Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych

  Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej pisemnego wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie:
  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.