Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na odstępstwo od zakazu połowu ryb

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu połowu ryb

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Uprawniony do rybactwa w danym obwodzie rybackim bądź podmiot dokonujący połowu na rzecz uprawnionego do rybactwa lub w ramach badań naukowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Wniosek o zezwolenie na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym wraz ze wskazaniem celu i uzasadnieniem, które powinno także określać wykaz wód oraz miejsc połowu ryb z podaniem sposobu i terminu połowu
Czas realizacji  

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).

Opłaty  

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata w wysokości 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote)

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie zezwolenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zezwolenie na odstępstwo od zakazu połowu ryb

  Zezwolenie na odstępstwo od zakazu połowu ryb

  Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu połowu ryb