Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych
 • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku o zmianę danych braków formalno-prawnych, marszałek województwa niezwłocznie przesyła do wnioskodawcy wezwanie do ich uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wniosek powinien zostać uzupełniony w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 3a. W przypadku, gdy przedsiębiorca: 1) nie uzupełni braków formalno-prawnych stwierdzonych we wniosku z zachowaniem 7-dniowego terminu, bądź 2) mimo terminowego uzupełnienia braków formalno-prawnych, wniosek nadal nie spełnia wymogów, wówczas marszałek województwa pozostawi wniosek bez rozpoznania (informacja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania). 3b. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, organ jest obowiązany dokonać zmiany danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru bez zbędnej zwłoki.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

  Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych