Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na przekazanie danych do państwa trzeciego

Usługa umożliwia złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wniosku o zgodę na przekazanie danych do państwa trzeciego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Administrator danych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony formularz
  • Dokumenty potwierdzające zastosowanie w państwie trzecim, do którego dane będą przekazywane instrumentów prawnych gwarantujących prawa osób, których dane będą przekazane np. umowy zawierające standardowe klauzule umowne.
  • Dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń, w tym potwierdzające, że stosowane do przetwarzania danych osobowych systemy informatyczne w państwie trzecim posiadają odpowiednie elementy kontroli dostępu i rozliczalności przetwarzanych danych (np. polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, raporty z audytu, itp.)
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

10 zł - za dokonanie przez GIODO czynności urzędowej w postaci wyrażenia zgody na przekazanie danych do państwa trzeciego,
17 zł - z azłożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Uwaga!
Opłata nie dotyczy wniosków składanych przez podmioty zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wniosku o zgodę na przekazanie danych do państwa trzeciego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgoda na przekazanie danych do państwa trzeciego

Zgoda na przekazanie danych do państwa trzeciego

Usługa umożliwia złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wniosku o zgodę na przekazanie danych do państwa trzeciego.