Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana klasyfikacji gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów.

W ewidencji gruntów znajdują się informacje dotyczące jego klasy - klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami i wodami zamkniętymi o powierzchni do 10 hektarów.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przeprowadzenie tej klasyfikacji na nowo (nadanie klasy lub zmiana klasy) do starosty powiatowego, który w formie decyzji administracyjnej rozstrzyga o zasadności nadania klasy lub jej zmianie. Po złożeniu wniosku organ wydający decyzję wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. pisma i wydaje decyzję administracyjną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Właściciel gruntu lub dzierżawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zmianę klasyfikacji gruntów
  • W przypadku gdy dzierżawca składa wniosek zobowiązany jest dostarczyć zgodę właściciela na dokonanie zmian w ewidencji gruntów.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

10 zł

Tryb odwoławczy  

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana klasyfikacji gruntów

Zmiana klasyfikacji gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów.

W ewidencji gruntów znajdują się informacje dotyczące jego klasy - klasyfikacją obejmuje się grunty rolne oraz grunty pod lasami i wodami zamkniętymi o powierzchni do 10 hektarów.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przeprowadzenie tej klasyfikacji na nowo (nadanie klasy lub zmiana klasy) do starosty powiatowego, który w formie decyzji administracyjnej rozstrzyga o zasadności nadania klasy lub jej zmianie. Po złożeniu wniosku organ wydający decyzję wysyła do wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a po uzyskaniu operatu klasyfikacyjnego zawiadamia strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia uzyskania ww. pisma i wydaje decyzję administracyjną.