Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na skup maku/konopi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych.

Skup maku/konopi włóknistych następuje na podstawie umowy kontraktacji zawartej z przedsiębiorcą/rolnikiem prowadzącym uprawę maku/konopi włóknistych na podstawie zezwolenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność w zakresie skupu maku i/lub konopi mwłóknistych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek
  • Oświadczenie o dysponowaniu magazynem lub środkiem transportu zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki)
  • Kopię decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego o wpisie do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych albo o udzieleniu upoważnienia głównemu przetwórcy w rozumieniu art. 91 ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007 albo kopię dokumentu potwierdzającego uznanie przetwórcy albo upoważnienie głównego przetwórcy przez państwo członkowskie Unii Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska - w przypadku zezwolenia marszałka województwa na działalność w zakresie skupu konopi włóknistych na podstawie umowy sprzedaży
  • Zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności
  • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

125,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie na skup maku/konopi

Zezwolenie na skup maku/konopi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i/lub konopi włóknistych.

Skup maku/konopi włóknistych następuje na podstawie umowy kontraktacji zawartej z przedsiębiorcą/rolnikiem prowadzącym uprawę maku/konopi włóknistych na podstawie zezwolenia.