Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działki

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działki.
Zatwierdzenie wniosku dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Właścicieli nieruchomości chcących wydzielić część działki z większej całości.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu ( 3 szt.)
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotowe postępowanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działki

Zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działki

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zatwierdzenie wstępnego projektu podziału działki.
Zatwierdzenie wniosku dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.