Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzenie projektu podziału działki

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zatwierdzenie projektu podziału działki.
Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma interes prawny.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku
  • 3. postanowienie o zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • 4. protokół z przyjęcia granic
  • 5. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
  • 6. 4 egzemplarze mapy z projektem podziału oraz wykaz zmian gruntowych
  • 7. w przypadku podziału obiektów budowlanych opinię osoby uprawnionej z zakresu budownictwa
  • 8. w przypadku podziału nieruchomości zabytkowej postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zatwierdzenie projektu podziału działki

Zatwierdzenie projektu podziału działki

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zatwierdzenie projektu podziału działki.
Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma interes prawny.