Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ do przeprowadzania rekrutacji

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r., poz. 691)
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Rodzice dziecka (prawni opiekunowie), które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia mogą złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od decyzji nie przyjęcia dziecka do świetlicy jeżeli postępowanie rekrutacyjne zostało przeprowadzone z naruszeniem procedur. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły. Odwołanie bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni po upływie siedmiodniowego okresu odwoławczego. Decyzja Dyrektora Szkoły w zakresie odwołania jest ostateczna.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o przyjęciu do świetlicy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej
  Podobne usługi  

  Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej