Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 • decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w przypadku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego – wypis z planu
 • projekt zagospodarowania działki z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia z produkcji rolniczej (bilans terenu )
 • opinia pochodzenia gruntów
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis aktu notarialnego lub oświadczenie inwestora o cenie rynkowej gruntu będącego przedmiotem wyłączenia w przypadku gruntów kl. I-III b pochodzenia mineralnego i I-VI pochodzenia organicznego
 • oświadczenie o terminie rozpoczęcia inwestycji
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustalona według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. Dokument określający aktualną wartość gruntów działki, niezbędny jest do pomniejszenia należności z tytułu wyłączenia (akt notarialny nabycia nieruchomości gruntowej lub wycena szacunkowa, sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego) – w przypadku wyłączenia gruntów na cele: usługowo-handlowe, przemysłu, rzemiosła, eksploatacji kruszcu

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wyłączanie grunty produkcja rolnicza

  Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej