Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
Pozwolenie dotyczy działań mających na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytków archeologicznych.
Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować: roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego - jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.

Egzemplarz dokumentacji badań podlega po ich zakończeniu nieodpłatnemu przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki konserwator zabytków

Kogo dotyczy  

Instytucji/firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę: a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
  • Program badań archeologicznych
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie, przez osobę prowadzącą badania, odpowiednich kwalifikacji w przypadku, gdy wykonawca badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:a) badania archeologiczne może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po a) ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej b) 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań
  • Zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na prowadzenie badań, gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić poszukiwania
  • Zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku poszukiwań na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody
  • Mapę topograficzną w skali 1:10 000 albo większej, umożliwiającej lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego (a w odniesieniu do polskich obszarów morskich morską mapę nawigacyjną), z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych
  • Plan w skali 1:100 z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej pionowej co najmniej IV klasy (a w odniesieniu do obszarów morskich plan batymetryczny z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych)
  • Dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych
  • Oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie, o ile wykonawca tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • Opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania pozwolenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Pozwolenia niepodlegające opłacie skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej określone są w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Nie podlegają opłacie skarbowej m.in. pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy  

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Rozpatrzenie wniosku

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

Usługa umożliwia wysłanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
Pozwolenie dotyczy działań mających na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytków archeologicznych.
Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować: roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego - jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.

Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.

Egzemplarz dokumentacji badań podlega po ich zakończeniu nieodpłatnemu przekazaniu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.