Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy.

Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia umowy. Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawy do właściwości sądu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

właściciele nieruchomości, których dotyczy rozgraniczenie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

10zł. za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji

Tryb odwoławczy  

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody. Strona niezadowolona z ustalenia
przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu.

2. Jeżeli zainteresowani właściciele zawarli ugodę przed geodetą, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe. Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione za pośrednictwem Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
  Podobne usługi  

  Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

  Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

  Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy.

  Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
  W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

  W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia umowy. Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawy do właściwości sądu.