Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy spełniający następujące warunki:

1. posiadanie możliwości techniczne gwarantujących wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi (warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych).

2. posiadanie certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.

3. nie jest w stanie upadłości lub likwidacji

4. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.

5. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom (dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
  • Certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom
  • Oświadczenie o zgodności z prawdą danych wpisanych do wniosku oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

412 zł

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.