Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach

Udostępnienie rzeczoznawcom danych o nieruchomościach.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Rzeczoznawca majątkowy

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1322)
Wymagane dokumenty  
  1. Wniosek, 2. W przypadku wykorzystywania danych w celu wykonania wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego – kopia świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nadanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 3. Pełnomocnictwo – do występowania w imieniu innej osoby (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Zakres i cena za udzielane informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego opisane są w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, tabela nr 12 załącznika do w/w ustawy. Wysokość opłaty za materiały zasobu określone we wniosku ustala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Pobranie opłaty następuje przed udostępnieniem materiałów. Kalkulator umożliwiający obliczenie opłat za udostępnianie danych z rejestrów i baz danych prowadzonych przez Wydział Geodezji i GG. http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html Dotyczy Giżycka: Opłaty należy dokonać na następujące konto: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku 62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 Opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł. – za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy należy dokonać na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Giżycku, Bank PEKAO S.A. 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Tryb odwoławczy  

Do Wojewódzki Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja o udostępnieniu danych,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym danych z rejestru cen i wartości nieruchomości. Wydział: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

  Udostępnienie rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach

  Udostępnienie rzeczoznawcom danych o nieruchomościach.