Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod kątem zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej

Uzgodnienia na lokalizację/ przebudowę zjazdu indywidualnego/ publicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz Miasta Dębicy

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne/ osoby prawne/ instytucje/ firmy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.
 • Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządu drogi.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd - na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
 • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik.
 • Opinia Inżyniera Ruchu.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, w tym wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 • Wniosek na lokalizację/ przebudowę zjazdu indywidualnego/ publicznego.
Czas realizacji  

Do 30 dni.

Opłaty  

W przypadku działania pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości: - 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. - 82 zł od wydania decyzji na udostępnienie terenu pod zjazd publiczny z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku. Czas rozpatrywania sprawy. Decyzja administracyjna.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   uzgodnienie lokalizacji zjazdu lokalizacja zjazdu zjazd z drogi

  Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod kątem zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej

  Uzgodnienia na lokalizację/ przebudowę zjazdu indywidualnego/ publicznego.