Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu i jego strefy ochronnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udzielanie zgody na prowadzenie działalności na obszarze Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu i jego strefy ochronnej odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego Wojewodę na podstawie wniosku

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda Małopolski

Kogo dotyczy  

przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na obszarze Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu i jego strefy ochronnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek o udzielenie zgody.
    Do wniosku mogą być dołączone pisma (kserokopie), odpowiadające danym zawartym w jego treści (stanowiące ich rozszerzenie, uszczegółowienie lub potwierdzenie) oraz wskazujące na stanowisko w przedmiocie wniosku Dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Czas realizacji  

w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku (wraz z dowodem wpłaty obowiązującej opłaty skarbowej za wydania decyzji), w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

10,00 zł - zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (cz. I ust. 53 załącznika do ustawy). Zapłata opłaty skarbowej obowiązuje z chwilą złożenia wniosku, a najpóźniej w ciągu 3 dni

Tryb odwoławczy  

od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu i jego strefy ochronnej

Etapy realizacji usługi  

1.Przyjęcie wniosku, 2.Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   udzielanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu i jego strefy ochronnej

Udzielanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu i jego strefy ochronnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udzielanie zgody na prowadzenie działalności na obszarze Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu i jego strefy ochronnej odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego Wojewodę na podstawie wniosku