Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami)

Instytucja pozwolenia zintegrowanego realizuje ideę zintegrowanego zarządzania emisjami do środowiska, zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Pozwolenie zintegrowane obejmuje całość oddziaływań na środowisko i ma zastępować wszelkie pozwolenia sektorowe. Pozwolenie zintegrowane jest pozwoleniem emisyjnym, stąd stosuje się do niego - z jednej strony: przepisy ogólne dotyczące wszystkich pozwoleń sektorowych (art. 211 ust. 1 Prawa ochrony środowiska), z drugiej wymagania i modyfikacje szczególne określone wprost dla pozwoleń zintegrowanych.
Obowiązek uzyskania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie wybranych rodzajów instalacji przemysłowych wprowadza Prawo ochrony środowiska (Rozdział 4, art. 201).
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Treść tego przepisu należy analizować wespół z aktem wykonawczym wydanym do art. 201 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, którym ustawodawca upoważnił Ministra Środowiska do określenia rodzajów instalacji spełniających warunki z art. 201 ust. 1 i wymagających pozwolenia zintegrowanego. Aktualnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055, ze zm.).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy ubiegającego się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji (w gospodarce odpadami).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną
  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  • zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
  • kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana.
Czas realizacji  

Zgodnie z art. 209 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku; przepis art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio (oznacza to, że do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Opłaty  

2011 zł
- Opłata rejestracyjna:
a) Opłata rejestracyjna w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego – nie wyższa niż 3000 EURO (wysokość opłat rejestracyjnych określona została w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych,
b) Opłata rejestracyjna w przypadku zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej tym pozwoleniem - 50 % opłaty rejestracyjnej, która byłaby wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla tej instalacji.;
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii.

Tryb odwoławczy  

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które wnosi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Mając na uwadze, że organem właściwym w sprawach wszystkich instalacji w gospodarce odpadami będzie marszałek województwa - bowiem są to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (zob. art. 378 ust. 2a pkt 2 Prawa ochrony środowiska w zw. z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami)

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji przemysłowych (w gospodarce odpadami)

Instytucja pozwolenia zintegrowanego realizuje ideę zintegrowanego zarządzania emisjami do środowiska, zawartą w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Pozwolenie zintegrowane obejmuje całość oddziaływań na środowisko i ma zastępować wszelkie pozwolenia sektorowe. Pozwolenie zintegrowane jest pozwoleniem emisyjnym, stąd stosuje się do niego - z jednej strony: przepisy ogólne dotyczące wszystkich pozwoleń sektorowych (art. 211 ust. 1 Prawa ochrony środowiska), z drugiej wymagania i modyfikacje szczególne określone wprost dla pozwoleń zintegrowanych.
Obowiązek uzyskania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie wybranych rodzajów instalacji przemysłowych wprowadza Prawo ochrony środowiska (Rozdział 4, art. 201).
W myśl art. 201 ust. 1 ustawy pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Treść tego przepisu należy analizować wespół z aktem wykonawczym wydanym do art. 201 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, którym ustawodawca upoważnił Ministra Środowiska do określenia rodzajów instalacji spełniających warunki z art. 201 ust. 1 i wymagających pozwolenia zintegrowanego. Aktualnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055, ze zm.).