Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby i podmioty, których działalność związana jest z emisją gazów i pyłów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia, zawierający:
  1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, wraz z numerem NIP, PESEL, REGON,
  2) adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  3) informację o tytule prawnym do instalacji,
  4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
  5) ocenę stanu technicznego instalacji,
  6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
  7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji, 8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • 9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
  10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (wielkość emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza powinna być wyrażona w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach w jakich wyrażone są te standardy),
  11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
  12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
  13) wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 • 14) zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
  15) proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
  16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (informacje te powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów),
  17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • 18) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
  19) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku, gdy pozwolenie ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
  20) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
  21) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
  22) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
  23) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.),
 • 24) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
  25) aktualny stan jakości powietrza,
  26) określenie warunków meteorologicznych,
  27) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
  28) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.),
 • 29) w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, wniosek powinien również zawierać informacje o spełnieniu wymogów, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
  a) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
  b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
  c) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
  d) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
  e) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
  f) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
  g) postęp naukowo-techniczny.
 • W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 • Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 • Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska: dokumenty zabezpieczające roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa lub depozyt zabezpieczający roszczenia).
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydanego:
a) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, - 2011 zł,
b) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,
c) pozostałe - 506 zł,
17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza