Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Oferta zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - wzór oferty realizacji zadania publicznego [do pobrania]
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego oraz dokumenty wskazujące nazwiska i imiona osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 • Zaktualizowany plan, harmonogram i opis rezultatów zadania – zał. nr 3 do umowy [do pobrania].
 • Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego – zał. nr 4 do umowy [do pobrania].
 • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego [do pobrania].
Czas realizacji  

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Dokładne czasy realizacji dla poszczególnych konkursów precyzują ogłoszenia o otwartych konkursach ofert.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego podejmie decyzję w formie uchwały w sprawie wyboru ofert i o udzieleniu dotacji na realizację zadań

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oferty 2. Rozpatrzenie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego 3. Podjęcie decyzji przez Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały o wyborze ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • konkurs
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • wspieranie
 • turystyka
 • sprawozdanie
 • pożytek publiczny
 • powierzenie
 • otwarty konkurs
 • oferta
 • krajoznawstwo
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa