Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

Uzyskanie zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub prawne prowadzące szkoły lub placówki niepubliczne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony formularz zgłoszenia.
 • Dokumenty potwierdzające zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
Czas realizacji  

W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia/wniosku.

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu do którego zostało złożone zgłoszenie/wniosek. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów: Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Bezpośrednio na Dzienniku Podawczym urzędu w godzinach jego pracy. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczyło tylko wpisu do ewidencji: - wydanie zaświadczenia o zmianach we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych bądź Decyzja o odmowie dokonania zmian we wpisie do ewidencji. 4. Odmowa dokonania zmian we wpisie do ewidencji może nastąpić jeżeli: - zgłoszenie zmiany jest niewłaściwie udokumentowane i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie, - zmiany w treści zapisów w statucie szkoły są sprzeczne z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie zostały zmienione.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • zmiana we wpisie
 • szkoły
 • placówki niepubliczne
 • edukacja
 • Podobne usługi  

  Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

  Uzyskanie zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną