Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej (starosta oraz miasto na prawach powiatu)

Kogo dotyczy  

Właściciela bądź władającego wykazanego w ewidencji gruntów i budynków

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wprowadzenie zmian objętych ewidencją gruntów i budynków
 • Dokumenty na podstawie których wprowadza się zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków: prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne, opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentacji architektoniczno-budowlanej i inne
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Tryb odwoławczy  

Odmowa wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana danych objętych ewidencją gruntów lub budynków

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Dokonanie zmiany danych objętych ewidencją gruntów lub budynków

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiany danych objętych ewidencją gruntów lub budynków

  Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków