Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Usługa umożliwia złożenie wniosku do marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy marszałek województwa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii
 • Załączniki informujące o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego

  Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w obiektach hotelarskich:
  1) budowlanych:
  a) przez wszystkie obiekty - książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)) przedstawiona do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy
 • oraz
  b) przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;
 • 2) przeciwpożarowych - opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 • 3) sanitarnych – opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany - opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

10,00 zł za wydanie decyzji

Opłaty związane z dokonaniem oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii wynoszą:
- dla hoteli i moteli **** i ***** (cztery i pięć gwiazdek) 1500 zł;
- dla hoteli i moteli *** (trzy gwiazdki) 1000 zł;
- dla hoteli i moteli ** i * (dwie i jedna gwiazdka) 600 zł;
- dla kempingów (campingów)300 zł;
- dla domów wycieczkowych 500 zł;
- dla pensjonatów (do 20 pokoi) 400 zł;
- dla pensjonatów (powyżej 20 pokoi) 600 zł;
- dla schronisk 300 zł;
- dla schronisk młodzieżowych 100 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego (właściwego marszałka województ

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, za pośrednictwem właściwego marszałka województwa. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego. 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Usługa umożliwia złożenie wniosku do marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego