Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii

Usługa umożliwia złożenie wniosku do marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy marszałek województwa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz kategorii powinien zawierać: a) nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem, b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o ile taki posiada, c) nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu, d) określenie położenia obiektu wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, e) liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę, f) opis obiektu potwierdzający stopień spełniania przez ten obiekt wymagań do rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych; g) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii, h) wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.
 • Do wniosku należy dołączyć: 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych: a) przez wszystkie obiekty - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego - protokołem z kontroli obiektu budowlanego, b) przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych, tj. opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, 3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych, tj. opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinię właściwego miejscowo powiatowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 4. dowody wniesienia opłaty za ocenę kategoryzacyjną i opłatę skarbową za wydanie decyzji. 5. w przypadku obiektów zabytkowych: a) wpis do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający zabytkowy charakter obiektu, b) opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie danych wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe Załączniki przedkładane są w formie dokumentów oryginalnych lub odpisów. Kopię dokumentu można potwierdzić za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ czy podmiot wydający dokument. Kopię dokumentu może także potwierdzić za zgodność z oryginałem upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu.
Czas realizacji  

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

1 500 zł - dla oceny hoteli i moteli 4- i 5-gwiazdkowych, 1 000 zł - dla oceny hoteli i moteli 3-gwiazdkowych, 600 zł - dla oceny hoteli i moteli oznaczonych 1- i 2-gwiazdkowych oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi 500 zł - dla oceny domów wycieczkowych, 400 zł - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi, 300 zł - dla oceny kempingów (campingów) i schronisk, 100 zł - dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego. 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego

  Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego