Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Jeżeli po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dokumenty potwierdzające, że nastąpiła trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
Czas realizacji  

Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Aktualizacja stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zmiana stawki
 • opłata roczna
 • Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

  Wysokość stawek procentowych opłat rocznych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Jeżeli po oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu.