Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Wraz ze zgłoszeniem zmiany danych przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą,
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami".

Oświadczenie, powinno zawierać również:
1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
  • Oświadczenie o zgodności z prawdą danych wpisanych do wniosku oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Od decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Wraz ze zgłoszeniem zmiany danych przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą,
2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami".

Oświadczenie, powinno zawierać również:
1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.