Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Umożliwienie klientom urzędu (organom prowadzącym placówki) złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo–wychowawczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Organów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. powiatów, miasta na prawach powiatów oraz organizacji kościelnych i organizacji pozarządowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Statut placówki, jeśli został zmieniony w okresie od złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • Oświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej o wyrażeniu zgody na przyjęcie dziecka ponad limit, który stanowi załącznik do opracowanego wniosku
 • Regulamin organizacyjny placówki/inne dokumenty, w których jest określony limit miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej, jeśli zostały zmienione w okresie od złożenia o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki
Czas realizacji  

Niezwłocznie, sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego

Opłaty  

Nie podlegają opłacie

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji administracyjnej w zakresie umieszczenia kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Etapy realizacji usługi  

1) Organ prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego występuje do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 2) Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Mazowieckiego. 3) Wydanie zezwolenia może poprzedzić przeprowadzenie oględzin placówki opiekuńczowychowawczej. 4) Wojewoda może zezwolić na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce, kolejnego dziecka, pod warunkiem spełniania, po przyjęciu dziecka do placówki standardów, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz.1720).

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zezwolenie
 • zwiększenie
 • placówka opiekuńczo-wychowawcza
 • Podobne usługi  

  Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej

  Umożliwienie klientom urzędu (organom prowadzącym placówki) złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo–wychowawczej